Beleidsregels

Wanneer deze Beleidsregels in strijd zijn met de Algemene Gebruiksvoorwaarden dan gelden de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Boerendeal raad u aan deze Gebruiksvoorwaarden vooraf door te nemen.

Regels algemeen

Boerendeal is een web portal die bedrijven (kopers en verkopers) samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Boerendeal is hierbij niet betrokken. Om die reden kan Boerendeal dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de toepasbaarheid van goederen, producten en / of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de veiligheid of de legaliteit van geadverteerde goederen, producten en / of diensten, de bevoegdheid van adverteerders goederen, producten en / of diensten te verkopen en de bevoegdheid van kopers goederen, producten en / of diensten te kopen. De (ver)koop van goederen, producten en / of diensten via Boerendeal is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving. De site is enkel bedoeld voor het weergeven van vraag en aanbod. Het geeft geen uitsluiting over het feit of het toepassen van de goederen, producten en / of diensten is toegestaan. Als gebruiker van Boerendeal bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen, producten en / of diensten wettelijk is toegestaan. Ook de toepasbaarheid van goederen, producten en / of diensten zal door de gebruiker zelf moeten worden getoetst. Boerendeal kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing van aangeboden en /of gevraagde goederen. Onze diensten zijn alleen toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Ondanks voorgaand, zijn onze diensten alleen toegankelijk voor minderjarigen mits deze daarvoor toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger of indien het een rechtshandeling betreft waarbij het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze bewuste leeftijd deze zelfstandig verricht. De website van Boerendeal probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Boerendeal is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper middels gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boerendeal en tussenpersonen van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend

Boerendeal is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie wordt verwijderd.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Boerendeal advertentie. Boerendeal heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Boerendeal

Boerendeal promoot haar eigen website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentie materiaal bevatten. Boerendeal kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van Boerendeal of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Boerendeal, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) Boerendeal advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke Social media) zijn wel toegestaan. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Boerendeal.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Boerendeal

Boerendeal behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Boerendeal in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Boerendeal, onverminderd het recht van Boerendeal om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Boerendeal kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief;
 • verwijdering van beoordeling(en);
 • schorsing van het account;
 • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland);
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • advertenties waarin geen concrete goederen, producten en / of diensten worden aangeboden;
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst;
 • (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst;
 • (gratis) advertenties met een website vermelding;
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden;
 • advertenties waarin verboden of verdachte goederen, producten en / of diensten worden aangeboden;
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendom) rechten van derden;
 • beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur;
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen goederen, producten en / of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van Boerendeal;
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Boerendeal bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen
 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands of Engels.
 • Plaats uw advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
 • Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op Boerendeal te plaatsen anders dan door Boerendeal aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Uw advertentie blijft minimaal 28 dagen op Boerendeal staan, daarvoor moet wel aan de daarvoor geldende (betaling) voorwaarden zijn voldaan.
 • U ontvangt 1 week voor einde van de advertentie termijn een e-mail waarmee u de advertentie gratis kunt verlengen. Uw advertentie wordt automatisch verwijderd als u niet binnen 1 week reageert op deze e-mail.
 • Voordat uw betaalde verlengde advertentie afloopt krijgt u de mogelijkheid om uw advertentie tegen betaling opnieuw te verlengen.
 • Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan zeker te zijn dat hun objecten echt zijn alvorens ze aan te bieden op Boerendeal. Indien u twijfelt over de echtheid van een object, biedt het dan niet aan.
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de Boerendeal beleidsregels zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enkel doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de categorie Diversen.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website: die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks, waaruit blijkt dat de goederen, producten en / of diensten die in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Informatie over prijs in advertentie

 • De prijzen genoemd op Boerendeal zijn prijzen alleen bedoeld voor en door bedrijven onderling dus exclusief BTW.
 • Verkopers die als ondernemer hun goederen, producten en / of diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.
 • Omzetbelasting: Boerendeal brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten die voor ondernemers bedoeld zijn. Het is voor Boerendeal niet mogelijk afnemers van dergelijke diensten afzonderlijk of zonder omzetbelasting te factureren. Tevens is het niet mogelijk voor Boerendeal om voor dergelijke diensten berekende omzetbelasting te crediteren.

Betalingsbeleid

Voor de plaatsing van een advertentie bent u in bepaalde gevallen een bedrag verschuldigd aan Boerendeal. Het bedrag wat u verschuldigd bent is afhankelijk van de rubriek waarin u de advertentie plaatst. Voor sommige rubrieken geldt een vast bedrag, voor andere rubrieken kunt u een keuze maken uit een aantal pakketten. De kosten en de betalingswijze van een advertentiepakket kunnen onder andere verschillen op basis van de duur van het advertentiepakket, de gekozen rubrieken of aanvullende diensten.

De betalingsverplichtingen gelden op het moment van plaatsing van de advertentie. Indien betaling van de advertentie niet (tijdig) door Boerendeal wordt ontvangen, behoudt Boerendeal zich het recht voor om de geplaatste advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.

Op het moment dat u uw advertentie opmaakt, heeft u de mogelijkheid om een of meerdere opties voor opvallen aan te vinken. Hier vindt u ook de exacte prijs die geldt voor uw specifieke rubriek voor opvallen. Deze producten kunnen een wachtrij kennen of tijdelijk uitverkocht zijn. Na de bevestiging per e-mail door Boerendeal dat uw advertentie zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op een van de aangegeven wijzen.

Bescherming van intellectuele eigendom

Op Boerendeal wordt een groot aantal, en een grote diversiteit, aan goederen, producten en / of diensten aangeboden door bedrijven in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden goederen, producten en / of diensten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Boerendeal verwijderd.